Chair:

Xinyong Dong (Guangdong University of Technology, China)
 

Co-Chairs:

Rende Ma (Qufu Normal University, China)

Dejun Feng (Shandong University, China)

Guoyu Li(Handan University, China)

Changyu Shen (China Jiliang University, China)